Obchodné podmienky

I.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) právnickej osoby Anyway s.r.o., Kováčska 16, 040 01 Košice, IČO: 47 527 218, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 34288/V (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len obchodný zákonník) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho prevádzkovaného na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.dyes.sk (ďalej len „webová stránka“).
 2. Kupujúci odoslaním vyplnenej elektronickej objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú pre neho zrozumiteľné. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár obsahujúci, informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru.
 3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovované v slovenskom jazyku.
 4. Znenie obchodných podmienok môže kupujúci meniť alebo doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas doby účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

II.

UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Webová stránka obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty. Uvedená cena tovaru nezahŕňa náklady spojené s balením a dodaním tovaru. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu zobrazenia na webovej stránke. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne zjednaných podmienok.
 2. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár na webových stránkach obchodu. Objednávkový formulár obsahuje hlavne informácie o:
  • objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ do nákupného košíka na webovej stránke obchodu)
  • 2 spôsobe úhrady kúpnej ceny, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
  • informácie o nákladoch spojených s doručením tovaru (ďalej spoločne ako „objednávka“)
 3. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „odoslať objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom rozhraní či objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).
 4. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).
 5. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky, ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
 6. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy, a to na vlastné náklady.

III.

CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
  • V hotovosti na dobierku na pošte v meste určenom kupujúcim v objednávke
  • Bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho
  • Bezhotovostne platobnou kartou
 2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu taktiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, pod pojmom kúpna cena sa rozumejú aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru.
 3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu ani žiadnu obdobnú platbu.
 4. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. Záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu je splnený okamžikom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
 5. V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzatvorenia zmluvy.
 6. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
 7. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.
 8. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar a jeho prevzatím.

IV.

TERMÍNY A DODACIE PODMIENKY

 1. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov (Slovenská pošta). Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním na pošte.
 2. Predávajúci expeduje kupujúcemu tovar po prijatí a potvrdení elektronickej objednávky do 14 pracovných dní. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že kupujúci pri objednávaní nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil objednávkový formulár chybne.
 3. Kupujúci je povinný prevziať si tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Ak si kupujúci neprevezme tovar do 7 dní od termínu uvedenom v objednávke predávajúci má nárok účtovať kupujúcemu skladné vo výške 5 Eur za každý deň uskladnenia tovaru.
 4. Kupujúci je povinný tovar osobne prevziať, resp. splnomocniť osobu na prevzatie tovaru. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade zistenia poškodenia tovaru je kupujúci túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru.
 5. V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručovania.

V.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10 zákona č. 108/2000 Z.z.. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Ak kupujúci tovar (vrátane jeho príslušenstva) poškodí, predávajúci je oprávnený domáhať sa náhrady škody v súlade s platnými právnymi predpismi. Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby–podnikateľov ako aj fyzické osoby–nepodnikateľov nespĺňajúcich vymedzenie v zákone č. 108/2000 Z. z.
 2. Kupujúci uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy výhradne písomne, a to prostredníctvom doporučenej pošty zaslanej na adresu - Anyway s.r.o., Kováčska 16, 040 01 Košice,, e-mailom na adrese dyes@dyes.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy.
 3. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si zmluvné strany všetky vzájomné prijaté plnenia. Tovar preto pokiaľ možno zasielajte späť:
  • - nepoškodený
  • - kompletný (vrátane príbalového letáku, návodu na použitie a pod.)
  • - spolu s dokladom o kúpe
  • - podľa možnosti v pôvodnom obale
 4. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, predávajúci je oprávnený domáhať sa náhrady škody v súlade s platnými právnymi predpismi.
 5. V súlade s § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
  • - predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
  • - predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť,
  • - predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu
  • - multimediálneho diela ktoré kupujúci rozbalil, resp. počítačového programu ak prebehla jeho inštalácia

VI.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

 1. Reklamácie sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho a Obchodného zákonníka a Zákona na ochranu spotrebiteľa.
 2. Záručná doba je 2 roky.
 3. Vrátiť je možné iba tovar nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom obale pokiaľ sa nejedná o tovar vyrobený na zákazku*. V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil. Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena poštovného a balného.
 4. *Podľa § 12 ods. 5 zákona o podomovom predaji a zásielkovom predaji, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú: - predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze.
 5. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené neodbornou manipuláciou, neprimeraným zaobchádzaním alebo na škody spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa tak isto nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo používaním v extrémne neobvyklých podmienkach.
 6. Reklamácia sa považuje za uplatnenú, keď boli predávajúcemu doručené všetky informácie a doklady potrebné na riadne vybavenie reklamácie vrátane reklamovaného tovaru.
 7. Po dohode môže byť navrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne.
 8. Predávajúci je povinný v súlade s § 118 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa pri riadnom uplatnení reklamácie vydať a doručiť kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie. Predávajúci vybaví reklamáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie kupujúcim.
 9. Za neoprávnenú alebo neúplnú reklamáciu si predávajúci účtuje manipulačný poplatok 5€.

VII.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Predávajúci zhromažďuje a spracováva kupujúcim poskytnuté osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov 428/2002 Z.z.v znení neskorších predpisov. Osobné údaje sa zhromažďujú a spracovávajú za účelom naplnenia zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.
 2. Zhromažďované a spracovávané údaje u fyzickej osoby: meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mail, doručovacia adresa.
 3. Zhromažďované a spracovávané údaje u právnickej osoby: meno a priezvisko objednávateľa, telefónne číslo, e-mail, doručovacia adresa, obchodné meno, adresa sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ/IČDPH.
 4. Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a uskutočňovaných nákupoch.
 5. Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje kupujúceho a ani žiadne ďalšie informácie o kupujúcom tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje spotrebiteľa nutné na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi.
 6. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
 7. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas na spracovanie osobných údajov na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

VIII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok.
 2. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma zmluvnými stranami vyslovene dohodnuté inak.
 3. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
 4. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia "Všeobecných obchodných podmienok" v znení platnom v deň odoslania objednávky.
 5. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.
 6. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.